Artikel 1. Definities
         1.   In deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

 1. Koi-Academy: gevestigd te de Groeve
 2. de Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Koi Academy opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden alsmede de natuurlijke of rechtspersoon aan wie Koi Academy een aanbod tot het verrichten van werkzaamheden heeft gedaan.
 3. Partijen: Koi Academy en de Opdrachtgever samen.
 4. Cursus: een cursus die wordt aangeboden voor Koi Academy waarbij de Opdrachtgever diverse vaardigheden leert en kennis op doet met betrekking tot het hobbymatig uitvoeren van het houden van vissen/koi. Een cursus kan afhankelijk van het onderwerp uit meerdere cursusdelen bestaan.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen, tenzij Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze Voorwaarden zijn afgeweken.
 2. De Voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige Overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 3. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand.
 4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Koi Academy zijn overeengekomen.
 5. Indien Koi Academy niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Koi Academy in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.
 6. Waar in de voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt daarmee ook bedoeld per e-mail.

Artikel 3. Aanvang en duur Overeenkomst  

 1. Alle offertes van Koi Academy zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Koi Academy kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Koi Academy daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Koi Academy anders aangeeft.
 4. De in een offerte of anderszins vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 5. De Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door de Opdrachtgever voor akkoord ondertekende of anderszins voor akkoord bevestigde offerte door Koi Academy retour is ontvangen.

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst  

 1. Koi Academy neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat.
 2. Koi Academy heeft het recht om alles dat bij een Overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 3. Wijzigingen in de Overeenkomst door de Opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door Koi Academy slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en aan Koi Academy is geretourneerd.
 4. In geval van annulering van een Overeenkomst door de Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Koi Academy recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.
 5. De Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Koi Academy overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs weet of moet weten dat Koi Academy deze nodig heeft, en op de door Koi Academy gewenste wijze, ter beschikking te stellen.
 6. Koi Academy is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien de Opdrachtgever nalaat de gegevens en bescheiden, zoals benoemd in het vorig lid, te (tijdig) overleggen.
 7. Koi Academy is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
 8. Overeengekomen uitvoerings- en / of leveringstermijnen ten gunste van de Opdrachtgever, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 9. Koi Academy is gerechtigd de Overeenkomst in termijnen uit te voeren dan wel een vooruitbetaling te verlangen.
 10. Koi Academy is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever resultaten uit de voorafgaande termijn schriftelijk heeft goedgekeurd.
 11. In de Overeenkomst staan de aanvangstijd en eindtijd vermeld. Deze zijn in overstemming met de Opdrachtgever overeengekomen. Koi Academy is minimaal 10 minuten voor aanvang aanwezig.Artikel 5. Vergoeding en betaling 
 12. Voor de uitvoering van werkzaamheden door Koi Academy is de Opdrachtgever aan Koi Academy de overeengekomen vergoeding verschuldigd, vermeerderd met de BTW op de op dat moment kostenbepalende factoren en exclusief verzendkosten. Betaling door de Opdrachtgever van die vergoeding dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden in Nederlandse valuta door storting op of overschrijving naar een door Koi Academy aan te wijzen bankrekening.
 13. Indien de Opdrachtgever niet binnen het vorig lid genoemde termijn heeft betaald, verkeert hij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Ingeval van verzuim van de Opdrachtgever is Koi Academy bevoegd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW dan wel ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen, lopend vanaf de verzuimdatum tot aan de dag van algehele voldoening. Tevens komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van de Opdrachtgever.
 14. Wanneer de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, mag Koi Academy de volgende buitenechtelijke incassokosten in rekening brengen:

–          Over de eerste € 2.500,–                    15%

–          Over de volgende € 2.500,–               10%

–          Over de volgende € 5.000,–                 5%

–          Over de volgende € 190.000,–             1%

–          Over het meerdere                                 0,5%, met een maximum € 6775,–

 1. Koi Academy is gerechtigd een minimum van € 40, — en een maximum van € 6775,– aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 2. Wanneer de Opdrachtgever een rechtspersoon is, mag Koi Academy de buitengerechtelijke incassokosten die verder gaan dan het versturen van enkele (eventueel herhaalde) sommatie of het enkel doen van een, niet aanvaard, schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van een dossier, in rekening brengen aan de Opdrachtgever. Hierbij geldt een minimum van € 50,– en een maximum van 15% van de factuurwaarde.
 3. Koi Academy is te allen tijde bevoegd van de Opdrachtgever een vooruitbetaling dan wel (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichting te verlangen. Indien de Opdrachtgever nalaat de verlangde vooruitbetaling te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is Koi Academy bevoegd, de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de Opdrachtgever aan Koi Academy uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 4. Het verschuldigde bedrag van de Opdrachtgever aan Koi Academy is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 5. Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.
 6. Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Koi Academy zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de Opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de Opdrachtgever in acht nemen.
 2. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar hebben verkregen. De verplichtingen van Koi Academy gelden ook voor de door Koi Academy ingeschakelde derden.
 3. Informatie geldt als vertrouwelijk tenzij dit anders door de Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. De geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelingen Koi Academy een informatieplicht opleggen.
 5. Koi Academy is gerechtigd de na bewerking verkregen resultaten, mits die resultaten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Artikel 7. Overmacht

 1. Indien Koi Academy door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Koi Academy alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijn keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Koi Academy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Koi Academy niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte, overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en arbeidsongeschiktheid in het bedrijf van Koi Academy of zijn toeleveranciers daaronder begrepen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Koi Academy bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 8. Cursussen – annuleringen & betaling

 1. In afwijking van artikel 5 dient de factuur met betrekking tot een cursus betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de cursus.
 2. Bij niet tijdige betaling van de factuur vervalt Opdrachtgevers plek in de cursus.
 3. Annuleringen voor een cursus dienen schriftelijk gedaan te worden en de volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing:
Tijdstip van annulering Kosten voor Opdrachtgever
Binnen vijf dagen voor aanvang van de cursus 100% van de overeengekomen prijs
Vijf tot 14 dagen voor aanvang de cursus 50% van de overeengekomen prijs
Meer dan 14 dagen voor aanvang de cursus 25% van de overeengekomen prijs
 1. De door Opdrachtgever gemiste cursus kan niet ingehaald worden. Tevens ontvangt Opdrachtgever geen restitutie van de gemiste cursus.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Koi Academy is tegenover de Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor direct schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Koi Academy niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van de Overeenkomst, welke wel van hem verwacht had mogen worden.
 2. Koi Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Koi Academy is uitgegaan van, door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Koi Academy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart Koi Academy voor alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden in verband met, door Koi Academy aan de Opdrachtgever geleverde diensten.
 5. Koi Academy is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst van of door de Opdrachtgever, op advies van Koi Academy, ingeschakelde derden.
 6. Het voorgaande leidt slechts uitzondering ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van Koi Academy.

Artikel 10. Klachten 

 1. Klachten over een factuur en/of diensten dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum bij Koi Academy gemeld te worden.
 2. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 3. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
 4. Indien een klacht gegrond is, zal Koi Academy de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 11. Slotbepalingen

 1. Deze Voorwaarden blijven van kracht indien Koi Academy van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Koi Academy is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 3. Alle rechtsverhoudingen tussen Partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 4. Alle geschillen die verband houden met een rechtsverhouding tussen Partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 5. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vierde lid zodra één van de Partijen dat stelt.
 6. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 februari 2020.